Privacy Policy

Medisch Pedicure Carla van Nuyssenborgh hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw pricacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Medisch pedicure Carla van Nuyssenborgh houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Medisch Pedicure Carla van Nuyssenborgh zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoongegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaand contactgegevens:

Medisch Pedicure Carla van Nuyssenborgh
Vijfhuizenberg 80M
4708 AM Roosendaal
Tel: 0615606032
Email: info@pedicurecavanu.nl
 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Carla van Nuyssenborgh verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het geven van uw behandeling
 • Het versturen van afspraak herinnering via mail/app/messenger/factuur
 • Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam/voorletters/tussenvoegsel/Adres/Postcode/Plaats/Telefoonnummer/ E-mailadres/Geslacht/Geboortedatum/Gegevens over gezondheid

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij  aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is.

Wij als Medisch Pedicure Carla van Nuyssenborgh geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Medisch pedicure Carla van Nuyssenborgh bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen.

 • Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
 • Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.
 • Declaratie gaat via VIPLive en DMVoetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de pesoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerker. Ook heb u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Kom u hier niet met ons uit dan vinden wij het natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen op opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Privacy Policy downloaden

Klik hier om onze Privacy Policy te downloaden